Nová Včelnice

Resort***

+420 702 084 362

Kontaktujte nás

DPS Nová Včelnice

Pečovatelská služba

Jsme registrovaná terénní sociální služba dle Zákona 108/2006 o sociálních službách, která je poskytovaná terénní formou v domácnostech klientů v Nové Včelnici a v Domě s pečovatelskou službou Za Sluncem Nová Včelnice.

Vedoucí pečovatelské služby: Mgr. Andrea Křepelová

Sociální pracovnice: Bc. Hana Dibelková

PROVOZNÍ DOBA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY (na základě uzavřené smlouvy):

Po – Ne (včetně svátků): 7.00 –  15.30hod. Bude se upravovat podle potřeb klientů pečovatelské služby.

a) POSLÁNÍ

Posláním Pečovatelské služby Za Sluncem Nová Včelnice je zajistit lidem, žít co nejdéle v jejich domácím prostředí. Pečovatelská služba vychází z individuálních potřeb klienta a zachovává jejich důstojnost a základní lidská práva. Pomáháme klientům zapojovat se do běžného života ve společnosti a využívat jejich vlastních schopností a dovedností, aby mohli žít plnohodnotným životem.

„Život se dá plnohodnotně prožít v každém věku.“

b) CÍLE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

  • Klient, který za pomoci poskytované služby setrvá co nejdéle v jeho přirozeném prostředí /měřitelnost: individuální plán klienta a plán péče/
  • Klient, který si udrží svoje schopnosti a dovednosti co nejdéle

/měřitelnost: individuální plán klienta a plán péče/

  • Klient, který za pomoci poskytované služby dokáže využívat běžně dostupné služby /měřitelnost: individuální plán klienta/
  • Klient, který je schopen za pomoci poskytované služby organizovat si svůj volný čas /měřitelnost: individuální plán klienta/
  • Klient, který za pomoci poskytované služby udrží samostatnost ve svém rozhodování /měřitelnost: individuální plán klienta, nácvik samostatnosti/

c) ZÁSADY

  • Zachovávání lidské důstojnosti

Při práci používáme partnerský přístup. Klient je pro nás partnerem, nikoli objektem služby. Klient je seznámen s pracovními postupy a obsahem služby srozumitelným způsobem, je-li třeba i opakovaně, aby se mohl v klidu samostatně rozhodovat. Respektujeme požadavky klienta, jeho vlastní vůli a názor, k ničemu ho nenutíme. Tempo vždy přizpůsobujeme klientovi, nevytváříme na něj tlak. Klient má právo kdykoliv službu ukončit.

  • Individuálně určené potřeby

Při poskytování služby dbáme na individuální přístup, vycházíme z potřeb a cílů konkrétního klienta. Respektujeme hodnoty klienta. Bereme v potaz, že klientovy potřeby a cíle se v průběhu služby mohou měnit, aktivně se o ně zajímáme a pružně na tuto skutečnost reagujeme.

  • Samostatnost

Dbáme na to, aby se klient nestal na službě závislý, motivujeme ho s důrazem na aktivitu a samostatnost. Klientovi je služba poskytována tak, aby jej aktivizovala a umožnila využívat zdrojů ze společenského prostředí. Při podpoře nepřebíráme za klienty iniciativu, pouze mu poskytujeme oporu, pomáháme s porozuměním obtížnějším záležitostem přeformulováním, vysvětlováním. Posilujeme sociální začleňování klienta.

Dodržování lidských práv a základních svobod

Při práci se řídíme rovným přístupem, kdy klienti jsou do služby přijímáni bez ohledu na jejich vizuální, jazykové, politické či náboženské odlišnosti. Respektujeme ochranu osobnosti, vůle a soukromí člověka. Bojujeme proti diskriminaci a předsudkům spojených se zdravotním postižením. Garantujeme všem klientům dodržování lidských práv a základních svobod dle zákonných norem.

Zachování mlčenlivosti 

Zachováváme v souladu se zákonem o sociálních službách a zákonem o ochraně osobních údajů mlčenlivost ve vztahu k osobním a citlivým údajům klientů.

Zásada flexibility

Služby pružně přizpůsobujeme potřebám klientů, sdílení společných hodnot a cílů všech zaměstnanců, jejich týmová spolupráce, zvyšování odbornosti a prohlubování znalosti při soustavném vzdělávání.

 

d) OKRUH OSOB

 Osoby se zdravotním postižením

Osoby s tělesným postižením

 Senioři

 

Věková struktura cílové skupiny:

Dospělí ( od 27 let do 64 let)

Mladší senioři (od 65 let – 80 let)

Starší senioři (od 80 let)